Home/Privacyverklaring

Privacyverklaring

Stichting Niet Normaal INT

(voor (IM)POSSIBLE BODIES, versie 23 oktober 2020)

Dit is de privacyverklaring van Stichting Niet Normaal voor het project (IM)POSSIBLE BODIES, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 73212806.

Wat doet Stichting Niet Normaal INT?

Stichting Niet Normaal heeft als doel het maken van publiekstrekkende beeldende kunst manifestaties over maatschappelijk relevante thema’s. Stichting Niet Normaal INT hanteert het practice-what-you-preach model om het publiek te bereiken en te activeren.  De Stichting investeert al in het voortraject in de relaties met verschillende publieksgroepen. In dit kader is (IM)POSSIBLE BODIES een kunstmanifestatie van Stichting Niet Normaal waarbij de volgende vraag wordt gesteld: ’Wat betekent het eigenlijk om een cyborg te zijn?’

Waarom deze privacyverklaring?

Omdat de Stichting in het kader van haar activiteiten informatie uitwisselt waaronder gegevens die als persoonsgegeven kunnen worden aangemerkt, kun je in deze privacyverklaring lezen welke gegevens wij verwerken en hoe wij omgaan met die persoonsgegevens. Deze verklaring is dan ook van toepassing op alle persoonsgegevens die de Stichting in het kader van het project (IM)POSSIBLE BODIES verwerkt.

Welke persoonsgegevens verwerkt de Stichting?

De Stichting verwerkt naam, e-mailadres en woonplaats van gebruikers en alle informatie die ingevoerd wordt in de online survey.

Met welk doel verwerkt de Stichting de persoonsgegevens?

De Stichting verwerkt naam, e-mailadres en woonplaats om de gebruiker een persoonlijke e-mail toe te sturen of na aanmelding voor de nieuwsbrief de nieuwsbrief toe te sturen. De antwoorden van de survey met data en tijden worden verwerkt om analyses te kunnen toepassen en dienen als input voor toekomstige projecten van de stichting.

Mag de Stichting de gegevens verwerken?

De Stichting informeert bezoekers alvorens zij persoonsgegevens van hen gaat verwerken en vraagt daarvoor toestemming. De nieuwsbrief en/of mails met betrekking tot de winactie ontvang je enkel na inschrijving.

Hoe gaat de Stichting om met de beveiliging van de gegevens?

De Stichting zorgt voor voldoende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de gegevens) in lijn met de daarvoor geldende wet- en regelgeving waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Hoe lang bewaart de Stichting de gegevens?

De Stichting bewaart persoonsgegevens die zij verwerkt niet langer op  haar servers dan noodzakelijk voor het doel van de gegevensverwerking maar in ieder geval niet langer dan 4 weken na het event van (IM)POSSIBLE BODIES van 23 oktober tot en met 1 november 2020.

Verstrekt de Stichting gegevens aan derden?

De Stichting verstrekt geen persoonsgegevens aan derden tenzij er een wettelijke verplichting bestaat om de gegevens aan een derde te verstrekken.

Maakt de Stichting bij de verwerking van gegevens gebruik van derden?

De Stichting maakt bij de verwerking van gegevens gebruik van een hostingpartij waar de web- en mailserver van Stichting Niet normaal INT worden gehost. Ook maken wij gebruik van een survey op een open source platform.

Voldoet de Stichting aan de eisen van de wet?

De Stichting gaat uiterst zorgvuldig om met de persoonsgegevens en leeft de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) na.

Wat doet de Stichting op de website?

De Stichting maakt op de websites; https://impossiblebodies.nl/ en https://impossiblebodies-experience.nl/  gebruik van Google Analytics. Dit doet de Stichting om inzicht te krijgen in onder andere de bezoekersstromen, verkeersbronnen en paginaweergaves op de website. Ook maakt de website gebruik van de survey via www.surveylegends.com om met de gebruikers te kunnen converseren en de input te analyseren als feedback voor volgende projecten van Stichting Niet Normaal INT. De gegevens worden bij Google Analytics maximaal 1 dag bewaard.

Hoe kun je invloed uitoefenen op de verwerking van je persoonsgegevens?

Als gebruiker kun je te allen tijde weer online uitschrijven voor de nieuwsbrief. Daarnaast heeft iedere gebruiker waarvan persoonsgegevens worden opgeslagen het recht op inzage van zijn of haar persoonsgegevens en het recht om correctie en verwijdering van zijn of haar persoonsgegevens te vragen. Ook kan een gebruiker verzet aantekenen tegen het gebruik van zijn of haar gegevens en heeft gebruiker vanaf (IM)POSSIBLE BODIES 2020 ook het recht op overdraagbaarheid van de betreffende persoonsgegevens.

Een verzoek daartoe kan je schriftelijk indienen door een brief te sturen naar Stichting Niet Normaal INT, p/a Prof. Jordanlaan 14, 3571 KA Utrecht, onder vermelding van de naam van je verzoek en voorzien van je contactgegevens. Wij doen er alles aan om je verzoek of bezwaar zo snel mogelijk te behandelen en in ieder geval binnen 4 weken.

Wordt de privacy verklaring wel eens gewijzigd?

Hoewel de privacyverklaring niet veelvuldig zal worden gewijzigd, behouden wij ons het recht voor deze privacyverklaring op ieder moment te wijzigen. Kijk op onze website; https://impossiblebodies.nl/, voor de laatste versie.